Dit verwachten we na de verkiezingen in 2019

Momenteel lopen de meeste politieke partijen volop warm voor de lokale verkiezingen in oktober. Maar in 2019 trekken we naar de stemhokjes om op maar liefst 3 beleidsniveaus onze stempel te drukken: Vlaams, federaal en Europees. Een cruciaal moment om te zorgen dat ouderen mee op de politieke agenda staan. Hoe dat moet gebeuren hebben commissies, lid-organisaties en deskundigen binnen de Vlaamse Ouderenraad samen overlegd en dit voorgesteld.
De Vlaamse Ouderenraad bundelde de belangrijkste punten in 7 grote uitdagingen.

1- Een duurzame toekomst voor de pensioenen.

Voor de Vlaamse ouderenraad moet een pensioen meer zijn dan een basisinkomen dat flirt met de armoedegrens. Wanneer mensen met pensioen gaan, moeten ze kunnen rekenen op een inkomen dat hen toestaat ACTIEF deel te nemen aan de samenleving. 
Hervormingen moeten er komen, en die kunnen niet zonder een breed maatschappelijk debat.

2 – Participatie en persoonlijke ontplooiing.

Tal van ouderen zijn actief als vrijwilliger, nemen deel aan het verenigingsleven, volgen cursussen, engageren zich in adviesraden, zetten zich in voor de buurt en ga zo maar door! De Vlaamse Ouderenraad vraagt dan ook om stimulansen en ondersteuning op vlak van het sociaal-cultureel verenigingsleven, vrijwilligersbeleid, sport en beweging, en … inspraak van ouderen!

3 – Zorgen dat niemand uit de boot valt.

Er zijn heel wat mensen die in onze samenleving tussen de mazen van het net glippen. Omdat ze in eenzaamheid verzeild geraken. Omdat ze door onze gedigitaliseerde samenleving niet meer mee zijn. Omdat ze hun weg niet vinden naar de juiste ondersteuning en sociale voordelen.
Deze kwetsbare mensen mogen niet aan hun lot overgelaten worden. De Vlaamse Ouderenraad legt alvast het accent op het recht op persoonlijke, niet-digitale dienstverlening, op de AUTOMATISCHE TOEKENNING van rechten en ook, erg belangrijk, een brede aanpak van de eenzaamheid bij ouderen.

4 – Een kwalitatief welzijns-, gezondheids- en zorgbeleid.

We willen een zorg die betaalbaar is, waarin de oudere als mens centraal staat en waarin de stem van gebruikers en mantelzorgers duidelijk gehoord wordt. Een zorg die op maat werkt en kwaliteit biedt, niet alleen op medisch vlak maar ook op vlak van WONEN EN LEVEN. Geen willekeurige leeftijdsgrenzen die nadelig zijn voor ouderen. Hoog tijd om daar werk van te maken!

5 – Een toekomstgericht woonbeleid.

Veel oudere mensen – vooral zij die afgelegen wonen met weinig diensten en voorzieningen in de nabije omgeving- hebben een grote nood aan aandacht en ondersteuning.
Vaak wonen ze in verouderde, slecht geïsoleerde woningen. De Vlaamse Ouderenraad pleit daarom voor een actieplan “LANGER THUIS KWALITEITSVOL WONEN”. Mensen langer zelfstandig laten leven in een vertrouwde omgeving is oh zo belangrijk. Politici … ga ervoor!

6 – Mobiliteit als hefboom voor participatie.

Wat wil men daar in godsnaam mee zeggen?
Vlot van punt A naar punt B geraken is een basisvoorwaarde om actief ouder te kunnen worden en aan de samenleving deel te nemen. Onder de term “basisbereikbaarheid” plant Vlaanderen momenteel een ingrijpende hervorming van het openbaar vervoer. Al wordt de reiziger in dat verhaal momenteel nauwelijks of niet gehoord. Waar zit het gevaar? Meer overstappen, meer soorten tarieven en hoogstwaarschijnlijk minder dienstverlening voor ouderen!
De Vlaamse Ouderenraad roept daarom op om de GEBRUIKER opnieuw centraal te stellen. Daarnaast vraagt de Ouderenraad ook aandacht voor meer veiligheid en betere toegankelijkheid van de openbare weg, zeker voor (bejaarde) voetgangers en fietsers.

7 – Uitdagingen op Europees en internationaal vlak.

De Brexit heeft duidelijk gemaakt dat Europa zich meer dan ooit moet bewijzen in de ogen van haar burgers. Toch zijn er nog tal van grote uitdagingen die we best samen met de andere Europese landen aanpakken. Uitdagingen zoals: klimaat – armoede – economische groei – vergrijzing- en dan het enorme probleem van migranten of transmigranten zoals ze nu al genoemd worden. De vergrijzing van onze bevolking is niet alleen een Belgisch – of zelfs Europees fenomeen- wereldwijd neemt het aantal ouderen toe. Misschien is het tijd om dan ook de handen in mekaar te slaan en samen met bv. de Verenigde Naties, te zoeken naar een specifiek mensenrechtenverdrag voor ouderen.
In 2018 en 2019 krijgen we de gelegenheid om onze stem uit te brengen voor een samenleving die oog heeft voor ons en de volgende generaties. Nu is het aan de politieke partijen om deze en andere uitdagingen onder de loep te nemen en ….. wie weet ?

PS. Dit is een beknopte samenvatting van het memorandum van de Vlaamse Ouderenraad.