Zes uilen extra in Leefdaal

TYTO ALBA is de Latijnse naam voor deze schatjes!

6 jonge kerkuiltjes zitten er in de toren van de Sint-Lambertuskerk van Leefdaal. Er zijn er maar vier te zien op deze foto, de overige twee wilden niet poseren en gingen zich verstoppen!
Er staat inderdaad een nestkast voor uilen in de top van de kerktoren en …. het resultaat is oogstrelend! Prachtige diertjes die later massa’s muizen gaan vangen en verslinden.

Wanneer je dit leest, is de kans groot dat ze al hun vleugels aan het oefenen zijn of misschien al rondvliegen onder het goedkeurend oog van “moema” en “poepa”? We hopen dat ze een lang en gezond leven mogen hebben hier bij ons of ….. misschien in Neerijse?

Weten jullie trouwens waarom de kerk van Neerijse twee torens heeft?

Wel, er bestaan 3 versies over het ontstaan van die 2 torens. En geef toe, twee torens voor een parochiekerk, dat is niet alledaags.

° Versie 1 : De Sint-Pietersabdij van CORBIE (Frankrijk), bezat reeds in 1114 het tienderecht te Neerijse. In 1155 kregen ze het patronaat over het altaar van de parochie van Neerijse en het aanpalende Huldenberg. In de tweede helft van de 12de en begin 13de eeuw begon Corbie met de bouw van de kerk. Met twee torens? De toenmalige bewoners van Neerijse hadden het niet hoog op met de heren van Corbie, en ze vertelden dat één toren gebouwd was door de bewoners, en de tweede door ……. de DUIVEL? Misschien niet zo geloofwaardig of toch?

° Versie 2 : Er woonde veel arm volk in deze streek, maar ook schatrijken. Twee oude, rijke kwezels, financierden mee de bouw van de kerk, maar ze wilden ieder wel graag een eigen toren!
Plausibel verhaal, en dat was ook de versie die mijn moeder geloofde. En ze kon het weten, want ze was afkomstig van Neerijse.

° Versie 3 : Deze derde versie is misschien wel wat spottend of misprijzend, maar ze wordt nog altijd verteld en geloofd in de naburige dorpen. Men vertelde dat er zoveel “uilen” leefden in Neerijse, dat ze twee torens nodig hadden om ze allemaal onderdak te geven!

Geloof mij, ik wil daar niemand mee voor het hoofd stoten, maar ik vind de derde versie de mooiste en meest geloofwaardige. Wat denk jij, Gisèle?

Die mooie foto van de uiltjes heeft JEAN TROISFONTAINE me toegestuurd, waarvoor dank. De diertjes zijn ondertussen geringd en klaar voor het vrije leven in onze omgeving.

Dit verwachten we na de verkiezingen in 2019

Momenteel lopen de meeste politieke partijen volop warm voor de lokale verkiezingen in oktober. Maar in 2019 trekken we naar de stemhokjes om op maar liefst 3 beleidsniveaus onze stempel te drukken: Vlaams, federaal en Europees. Een cruciaal moment om te zorgen dat ouderen mee op de politieke agenda staan. Hoe dat moet gebeuren hebben commissies, lid-organisaties en deskundigen binnen de Vlaamse Ouderenraad samen overlegd en dit voorgesteld.
De Vlaamse Ouderenraad bundelde de belangrijkste punten in 7 grote uitdagingen.

1- Een duurzame toekomst voor de pensioenen.

Voor de Vlaamse ouderenraad moet een pensioen meer zijn dan een basisinkomen dat flirt met de armoedegrens. Wanneer mensen met pensioen gaan, moeten ze kunnen rekenen op een inkomen dat hen toestaat ACTIEF deel te nemen aan de samenleving. 
Hervormingen moeten er komen, en die kunnen niet zonder een breed maatschappelijk debat.

2 – Participatie en persoonlijke ontplooiing.

Tal van ouderen zijn actief als vrijwilliger, nemen deel aan het verenigingsleven, volgen cursussen, engageren zich in adviesraden, zetten zich in voor de buurt en ga zo maar door! De Vlaamse Ouderenraad vraagt dan ook om stimulansen en ondersteuning op vlak van het sociaal-cultureel verenigingsleven, vrijwilligersbeleid, sport en beweging, en … inspraak van ouderen!

3 – Zorgen dat niemand uit de boot valt.

Er zijn heel wat mensen die in onze samenleving tussen de mazen van het net glippen. Omdat ze in eenzaamheid verzeild geraken. Omdat ze door onze gedigitaliseerde samenleving niet meer mee zijn. Omdat ze hun weg niet vinden naar de juiste ondersteuning en sociale voordelen.
Deze kwetsbare mensen mogen niet aan hun lot overgelaten worden. De Vlaamse Ouderenraad legt alvast het accent op het recht op persoonlijke, niet-digitale dienstverlening, op de AUTOMATISCHE TOEKENNING van rechten en ook, erg belangrijk, een brede aanpak van de eenzaamheid bij ouderen.

4 – Een kwalitatief welzijns-, gezondheids- en zorgbeleid.

We willen een zorg die betaalbaar is, waarin de oudere als mens centraal staat en waarin de stem van gebruikers en mantelzorgers duidelijk gehoord wordt. Een zorg die op maat werkt en kwaliteit biedt, niet alleen op medisch vlak maar ook op vlak van WONEN EN LEVEN. Geen willekeurige leeftijdsgrenzen die nadelig zijn voor ouderen. Hoog tijd om daar werk van te maken!

5 – Een toekomstgericht woonbeleid.

Veel oudere mensen – vooral zij die afgelegen wonen met weinig diensten en voorzieningen in de nabije omgeving- hebben een grote nood aan aandacht en ondersteuning.
Vaak wonen ze in verouderde, slecht geïsoleerde woningen. De Vlaamse Ouderenraad pleit daarom voor een actieplan “LANGER THUIS KWALITEITSVOL WONEN”. Mensen langer zelfstandig laten leven in een vertrouwde omgeving is oh zo belangrijk. Politici … ga ervoor!

6 – Mobiliteit als hefboom voor participatie.

Wat wil men daar in godsnaam mee zeggen?
Vlot van punt A naar punt B geraken is een basisvoorwaarde om actief ouder te kunnen worden en aan de samenleving deel te nemen. Onder de term “basisbereikbaarheid” plant Vlaanderen momenteel een ingrijpende hervorming van het openbaar vervoer. Al wordt de reiziger in dat verhaal momenteel nauwelijks of niet gehoord. Waar zit het gevaar? Meer overstappen, meer soorten tarieven en hoogstwaarschijnlijk minder dienstverlening voor ouderen!
De Vlaamse Ouderenraad roept daarom op om de GEBRUIKER opnieuw centraal te stellen. Daarnaast vraagt de Ouderenraad ook aandacht voor meer veiligheid en betere toegankelijkheid van de openbare weg, zeker voor (bejaarde) voetgangers en fietsers.

7 – Uitdagingen op Europees en internationaal vlak.

De Brexit heeft duidelijk gemaakt dat Europa zich meer dan ooit moet bewijzen in de ogen van haar burgers. Toch zijn er nog tal van grote uitdagingen die we best samen met de andere Europese landen aanpakken. Uitdagingen zoals: klimaat – armoede – economische groei – vergrijzing- en dan het enorme probleem van migranten of transmigranten zoals ze nu al genoemd worden. De vergrijzing van onze bevolking is niet alleen een Belgisch – of zelfs Europees fenomeen- wereldwijd neemt het aantal ouderen toe. Misschien is het tijd om dan ook de handen in mekaar te slaan en samen met bv. de Verenigde Naties, te zoeken naar een specifiek mensenrechtenverdrag voor ouderen.
In 2018 en 2019 krijgen we de gelegenheid om onze stem uit te brengen voor een samenleving die oog heeft voor ons en de volgende generaties. Nu is het aan de politieke partijen om deze en andere uitdagingen onder de loep te nemen en ….. wie weet ?

PS. Dit is een beknopte samenvatting van het memorandum van de Vlaamse Ouderenraad.

OUDERENBELEID ALS VERKIEZINGSTHEMA?

Daar moeten we even gaan bij zitten …

De toekomst voorspellen kunnen we niet. Maar dit jaar gaan we onze nieuwe gemeenteraden verkiezen. Dat weten we zeker. Volgend jaar zullen we normaliter hetzelfde doen om een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement te kiezen.

Die verkiezingen zullen er komen. Dat is zeker. Maar minder zeker is waarover deze verkiezingen zullen gaan.

Welke thema’s zullen het politieke debat bepalen?

Het migratiethema maakt een grote kans bij de Vlaamse en federale verkiezingen. Veel mensen stellen zich vragen rond het aantal vluchtelingen dat ons land, of Europa kan opvangen en op welke wijze. De politieke partijen zullen daar ongetwijfeld op inspelen, sommige zelfs op demagogische wijze.

Maar dat is zeker niet het enige vraagstuk waar we wakker van (moeten?) liggen. Het immer stijgend aantal ouderen in ons land is een erg belangrijke kwestie. De demografische cijfers bewijzen, dat quasi in elke Vlaamse gemeente het aantal ouderen toeneemt. Hallo gemeentebesturen, hier moeten jullie veel aandacht aan besteden.

  • Is het voor onze ouderen in onze gemeente goed om te wonen, winkelen of wandelen? Om actief ouder te worden?
  • Zijn onze pensioenen toereikend om menswaardig te leven? Zullen we in de toekomst nog correct rondkomen met onze pensioenuitkering? Dit is natuurlijk een Vlaamse of federale materie, maar oh zo belangrijk.

Dat er nog veel werk te doen is, blijkt geregeld uit berichten in de media, bijvoorbeeld over het tekort aan personeel in woonzorgcentra. Dit blijkt ook uit veel adviezen van de Vlaamse Ouderenraad, bijvoorbeeld rond energiearmoede bij ouderen. Ook sociale uitsluiting van ouderen is een punt dat veel aandacht vergt.

De verkiezingsfolders van onze lokale politieke partijen zullen zeker reeds opgesteld zijn, maar we hopen dat ze ook oog hebben voor een leefbare gemeente, met faciliteiten voor jong en oud.

André Morris
Voorzitter ouderenraad Bertem

Bron: actueel, een informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad.