Geen Jefkes, Pekes, Mekes of Mamers dit jaar !De bestuursleden van Jefkes nr 1 en nr 2 stuurden ons dit gezamenlijk persbericht door:

Tijdens de laatste zondag van juni en de eerste zondag van juli vormt de Leefdaalse dorpskom al eeuwenlang het toneel van de traditionele Jefkes-uitstappen met als hoogtepunt de Koningsschietingen aan de staande wip in de dreef aan het kasteel en met een hele reeks festiviteiten eromheen.
Ieder jaar, op het einde van juni, gaan de Jefkes, de Pekes en de Mekes van nr 1 op stap onder de muzikale begeleiding van de Koninklijke Filharmonie van Leefdaal.
De week erna, begin juli dus, is het de beurt aan de Jefkes en de Mamers van nr 2 om er samen met de Koninklijke Fanfare Sint Lambertus een feestelijke dag van te maken.

Dit jaar steekt het Corona-virus spijtig genoeg stokken in onze wielen !!

In samenspraak met de burgemeester van Bertem en rekening houdend met de raadgevingen van de nationale veiligheidsraad hebben de betrokken verenigingen beslist om deze traditionele folkloristische festiviteiten dit jaar niet te laten doorgaan. Aangezien het onmogelijk is om tijdens deze evenementen alle maatregelen omtrent “social distancing” in voldoende mate na te leven blijken de gezondheidsrisico’s te groot te zijn, zowel voor de deelnemers als voor het steeds talrijke publiek. We hopen bij het nemen van deze beslissing op ieders begrip te mogen rekenen en we zijn natuurlijk zinnens om, zodra de Corona-crisis achter de rug is, er terug “vollen bak” in te vliegen met een nieuwe editie in de zomer van 2021 !! Met de beste groeten,


OKRA neemt aanstoot aan de coronatax voor ouderen!

In de kranten vandaag veel heisa rond een tussenkomst in een PANO-reportage van een zekere “Jan-Emmanuel De Neve, een Belgisch gedragseconoom die lesgeeft aan de vermaarde Oxford Universiteit en ook de Britse regering adviseert” (het is er aan te zien !). Die jongeman vindt dat de ouderen, die het grootste risico lopen om aan covid-19 te bezwijken, dan ook maar extra moeten bijdragen voor de economische schade opgelopen door werkende jongeren “die het minste baat hebben bij de lockdown, omdat ze minder vatbaar zijn voor het virus“. Alsof vooral de ouderen schuldig zijn aan het verspreiden van het virus! En hoe heeft die man berekend wie veel en wie weinig schade heeft geleden, als dat al kan? ’t Is eens iets anders dan de gebruikelijke complot-theorieën of de  schuld leggen bij “vreemdelingen”, maar het blijft wel een poging om mensen tegen mekaar op te zetten in plaats van samen aan oplossingen te werken. Dat solidariteit niet populair is in neo-kapitalistische kringen is niet nieuw, wel wraakroepend.

Johan Morris

OKRA verspreidde naar aanleiding van deze anti-solidaire uitlatingen volgend persbericht.

OKRA, de grootste ouderenvereniging in Vlaanderen, nam tot haar verbazing kennis van het idee om via een coronatax bij ouderen de corona-uitgaven deels in te dekken. Dit idee lanceerde gedragseconoom Jan Emmanuel De Neve.
Ouderen zijn vandaag reeds de grootste slachtoffers van deze coronacrisis, niet alleen op vlak van de hoge sterftegraad maar ook op psycho-sociaal vlak is de impact van deze crisis immens. Je leeftijdsgenoten zien sneuvelen, je kinderen en kleinkinderen niet mogen ontmoeten, plotseling behoren tot een kwetsbare doelgroep… dit hakt al stevig in op deze bevolkingsgroep. De signalen die OKRA hierrond ontvangt zijn bijzonder duidelijk. Nu ook nog de factuur van deze coronacrisis naar hen doorschuiven is niet ernstig.
Ouderen krijgen de laatste jaren maar al te vaak de zwarte piet toegewezen. In het vergrijzingsdebat wijzen sommige jongeren naar ouderen als diegenen die de pensioenkassen aan het opsouperen zijn. In het klimaatdebat krijgen ouderen het verwijt dat ze door hun vroegere levenswijze aan de basis liggen van deze ecologische verschuiving, terwijl de beweging ‘grootouders voor het klimaat’ net aantoont dat de ouderen bijzonder zorgzaam zijn op dit vlak.
En nu de coronafactuur doorschuiven naar de ouderen? Dat kan niet!
Niemand, ook OKRA, trekt in twijfel dat er een stevige coronafactuur te betalen valt in de nabije toekomst. We gaan dit echter niet opvangen met een ‘taks’. Het kernwoord hier is ‘solidariteit’.
Het idee van het belasten van ouderen zet generaties tegen elkaar op. OKRA wil in dit debat niet meegaan. We willen er geen ‘wij-zij’ verhaal van maken. Wie toch in dit debat wil stappen zal dan ook rekening moeten houden van de verdiensten van de huidige ouderen in de realisatie van de welvaartstaat en in hun economische waarde vandaag (door kinderopvang, door vrijwilligerswerk, door mantelzorg enzovoort).
De welvaartstaat waarin wij vandaag leven rust op solidariteit. Solidariteit tussen de generaties, zodat jonge gezinnen kinderbijslag kunnen ontvangen, zodat de jeugd kan studeren, zodat ouderen pensioen kunnen ontvangen, zodat wie werkloos of ziek wordt een vervangingsinkomen heeft.
Ook op vlak van fiscaliteit en tussen de vermogens, vraagt OKRA solidariteit, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wie meer heeft mag meer bijdragen. Dat staat echter niet gelijk met het belasten van één specifieke doelgroep. Solidariteit is net het antwoord.
De wijsheid van een samenleving merk je aan de wijze waarop men omgaat met ouderen.
OKRA hoopt dat Vlaanderen en België wijs blijft!

Mark De Soete, algemeen directeur OKRA

Wij kiezen voor grote voorzichtigheid

De nieuwsberichten in verband met covid-19 worden stilaan gematigd positief, alhoewel: het schijnt voor velen geruststellend te  zijn dat we “maar” 100 à 150 corona-doden per dag tellen in België en dit overwegend bij 70-plussers. Wij vinden dit niet zo geruststellend, temeer daar dit nog een hele tijd kan aanhouden, zeker als de consequente isolatie-politiek zou worden versoepeld of door ongeduldige medeburgers genegeerd. En zelfs als het aantal gemeten besmette personen gevoelig zou afnemen blijft het voor onze kwetsbare leeftijdsgenoten nog lang oppassen geblazen.

Dus neen, voor ons is het duidelijk dat het onzichtbare gevaar nog een lange tijd te duchten valt waardoor het onverantwoord zou zijn om binnenkort (terug) in groep samen te komen.

Na tele-overleg met de bestuursleden die over e-mail beschikken (want fysiek bij mekaar komen mogen en willen we met het bestuur nog niet) hebben we besloten om de spreekwoordelijke koe drastisch bij de horens te vatten en het besluit te nemen dat zich opdringt…

Dus zet OKRA Leefdaal al zijn activiteiten stop, niet alleen in april maar ook in mei, juni en juli!

Onze eerstvolgende ledenbijeenkomst die in de agenda blijft staan is de feestelijke zomervergadering van dinsdag 18 augustus 2020. 

We hopen wel dat we in juli al met het bestuur en enkele vrijwilligers veilig aan de slag kunnen om die vergadering tijdig voor te bereiden.

Ook alle regionale activiteiten die OKRA organiseert tot einde mei zijn momenteel afgelast, inbegrepen de OKRA-reizen; de groots opgevatte sportdag die op 4 juni in Leefdaal zou plaatshebben gaat evenmin door.
De meeste van die activiteiten worden NIET verplaatst naar later: niemand weet momenteel wanneer dat “later” is en hoe dan ook zou dat in het najaar een overdaad aan evenementen veroorzaken waardoor het aantal deelnemers ondermaats zou blijven.

Wij hadden kaarten gekocht & verdeeld voor de toneelvoorsteling van Het Brussels Volkstejoeter op 10 mei in De Bosuil. Ook die is afgelast; we hebben nog geen nieuws i.v.m. eventuele terugbetaling van de aangekochte kaarten …

We moeten dus nog een tijdje volhouden met de al dan niet zelf opgelegde quarantaine tot er van overal groen licht komt. Ondertussen: blijf op de hoogte. Jullie die over een Internetverbinding beschikken kunnen makkelijk permanent informatie vinden, anderen kunnen dit niet. Vertrouw echter niet zomaar op alle kreten die langs FaceBook en dergelijke de wereld ingestuurd worden door oncontroleerbare bronnen…

Correcte officiële informatie kan je hier vinden

Mocht er zich in de nabije toekomst een mirakel voordoen waardoor het virus plots volledig zou verdwijnen, dan kunnen we onze plannen wijzigen, maar mirakels zijn in onze tijd heel zeldzaam geworden.